הצמדת מדד וריבית להיטל השבחה

על תשלום ההיטל יחול ריבית והפרשי הצמדה. על החייב בהיטל לשלם ריבית והצמדה על פרק הזמן שעבר ממועד מימוש הזכות ועד לתשלום בפועל

הצמדת מדד: ממועד החבות בהיטל השבחה ועד ל- מועד מימוש הזכות, קיימת הצמדה של מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה לפי הנמוך מבין שני המדדים. הצמדת ריבית והפרשי הצמדה: על תשלום ההיטל יחול ריבית והפרשי הצמדה. על החייב בהיטל לשלם ריבית והצמדה על פרק הזמן שעבר ממועד מימוש הזכות ועד לתשלום בפועל. במקרה של מימוש זכות כתוצאה ממכירה – הריבית וההצמדה יחושבו מיום כריתת החוזה. להלן דוגמה שתמחיש את נושא המועדים: ב- 1.1.1980 אושרה תב"ע A שבגינה שולם בעבר היטל השבחה. ומאפשרת בנייה של 50% ב- 1.1.1990 אושרה תב"ע B המאפשרת 100% בניה (לא שולם בגינה היטל השבחה). ב- 1.1.1995 אושרה תב"ע C המאפשרת 150% בניה (לא שולם בגינה היטל השבחה). ב- 1.1.2000 נערך חוזה למכירת החלקה. ב- 1.1.2003 בוצעה העברה בלשכת רישום מקרקעין. לפי גישת המקפצה המהווה את הגישה הרווחת: המועד הקובע -הינו לפי תכנית C המהווה את התכנית האחרונה המשביחה. ההשבחה מחושבת בין תכנית C לתכנית A. המועד הקובע הינו 16.1.1995 (15 יום לאחר הפרסום למתן תוקף של תכנית C). יום המימוש הינו 1.1.2000. מיום 16.1.1995 ועד ל- 1.1.2000 נערכת הצמדה לפי מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה הנמוך מבין השניים. מ- 1.1.2000 ועד ליום התשלום שאינו קשור כלל למועד ההעברה בלשכת רישום מקרקעין יש כבר הצמדה וריבית של 0.75% לחודש. בסעיף 4(4) לתוספת השלישית נקבע כדלקמן: "החליטה הועדה המקומית על דחיית עריכת השומה עד למימוש הזכויות, רשאי כל בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית לאפשר לו לשלם מיד את ההיטל החל עליו." על כן, ישנם מצבים רבים שמבחינת שיקולי תכנון מס יש כדאיות בתשלום היטל ההשבחה גם ללא מימוש. שכן ייתכן ונידרש לשלם תוספת עבור הצמדה למדד.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square