פטור מהיטל השבחה עד 140 מ"ר

על היתר לבניה או הרחבה של דירת מגורים שהגיש בעל המקרקעין או קרובו לא יוטל היטל השבחה אם לאחר הבנייה או ההרחבה, שטח הדירה אינו עולה על 140 מ"ר. ​מעבר לשטח זה יוטל היטל באופן יחסי

פטור לפי סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה קובע: על היתר לבניה או הרחבה של דירת מגורים (לרבות מחסן) שהגיש בעל המקרקעין או קרובו לא יוטל היטל השבחה אם לאחר הבנייה או ההרחבה, שטח הדירה אינו עולה על 140 מ"ר. ​מעבר לשטח זה יוטל היטל באופן יחסי. התנאי לזכאות לפטור מהיטל השבחה הינו: על דירה זו (שהורחבה או נבנתה כאמור) לא יוטל היטל השבחה אם בעל המקרקעין או קרובו התגוררו הם עצמם או קרוביהם בדירה במשך 4 שנים לפחות מרגע גמר הבניה ועד לרגע המכירה. יודגש: כי בעל הדירה יכול להיות מחוייב בהיטל השבחה גם אם כלל לא בנה או הרחיב את דירתו, אלא רק על עצם העובדה כי אושרה תכנית חדשה המתירה בניה או הרחבה כאמור. במילים אחרות, אם העירייה אישרה תכנית לפיה היא מתירה תוספת בניה או הרחבה ויש בבעלותכם דירה הניתנת להרחבה או שניתן לבצע בה תוספת בניה כגון דירת גג בבניין משותף או בית פרטי, אתם תיהיו מחוייבים בהיטל השבחה גם אם לא ביצעתם בניה או הרחבה. כך שעד לבניה או הרחבה של 140 מ"ר תיהיו פטורים מתשלום היטל השבחה, במידה ואתם עונים על התנאי לקבלת הפטור כאמור לעיל, ומעבר ל- 140 מ"ר תחוייבו באופן יחסי.

לשון החוק:

(ג) (1) בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת. (ג) (2) העברת הבעלות או החזקה בדירה שנבנתה או שהורחבה כאמור בפסקה (1) או שניתן להרחיבה לפי תכנית, לא יראו כמימוש זכויות ולא תחול בגינה חובת תשלום ההיטל, אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים מגמר הבניה ועד מכירתה משך זמן שאינו פחות מארבע שנים; לענין זה, "גמר הבניה" – כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.

(ג1) לענין סעיף זה, "מקרקעין למגורים" ו"דירת מגורים" – לרבות מחסן אחד לכל יחידת דיור, ששטחו אינו עולה על 20 מ"ר.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square