רישום עסקת מתנה - העברה ללא תמורה

העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין, לכל דבר ועניין.

על עורך דין נדלן מקצועי לבצע את הרישום ואת העסקה בצורה הטובה ביותר עבור לקוחותיו ובהתאם לצרכים שלהם באופן שיבטיח את זכויות נותן המתנה ומבלי לפגוע בזכויות מקבל המתנה.


העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין, לכל דבר ועניין.

הפרוצדורה דומה למעשה לחוזה מכר סטנדרטי, עם שינויים קלים, שכן במקום חוזה מכר על הצדדים לחתום על תצהירי מתנה. במסגרת עסקת מתנה של דירה, בין היתר, על הצדדים לחתום על מספר מסמכים, כלהלן:

 • על המעביר לחתום על תצהיר 'נותן מתנה' בפני עורך דין.

 • על הנעבר לחתום על תצהיר 'מקבל מתנה' בפני עורך דין.

 • ניתן אף לחתום (אך אין חובה) על חוזה מתנה, אשר יגדיר במידת הצורך באופן מסודר את תנאי עסקת המתנה, אם הינה כוללת תנאים מיוחדים שהוסכמו בין הצדדים, כגון: מתנה מותנית בתנאים מסוימים, וכו'.

 • הצדדים מחויבים בדיווח למיסוי מקרקעין בקשר עם העסקה.

 • חתימת הצדדים על שטרי מכר בפני עורך דין.

 • רצוי, כי במעמד העסקה יחתמו הצדדים על יפוי כוח בלתי חוזר, לצורך ביצוע העסקה ורישום הזכויות על-שם הנעבר.

 • בהמשך, יהא על הצדדים להמציא אישור עירייה לטאבו (לרבות היעדר חוב היטל השבחה) בתוקף לצורך הרישום,

 • טופס בקשה לרישום מקרקעין חתום ומאומת בפני עורך דין או רשם המקרקעין.

 • טופס בקשה לרישום הערת אזהרה (אם נרשמת).

 • וכן צילומי תעודות זהות של הצדדים לעסקה.

עסקת העברת דירה במתנה יכולה להיות בלתי חוזרת, דהיינו, בלתי ניתנת לביטול, וכן בלתי מסויגת, דהיינו, ללא תנאים כל שהם. עם זאת, ניתן להכפיף הענקת דירה במתנה לתנאים מסוימים, הכול לפי צרכי הצדדים ונסיבות העניין. חשוב לציין, כי ניתן גם להבטיח את קיומו של תנאי מסוים בדרך משפטית של רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לטובת המעביר ו/או על זכויות הנעבר, לפי העניין, אשר תמנע ממקבל המתנה לבצע כל דיספוזיציה בדירה, ללא אישורו של נותן המתנה, בהתאם להוראות הספציפיות, אשר קבעו הצדדים ביניהם במסגרת הסכם המתנה.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square