מס מוטב - הקדמה


אם ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים אחת ל- 4 שנים, נקבעה שיטת חישוב חדשה הנקראת החישוב הלינארי או במילים אחרות מס מוטב אשר יחול מיום המעבר - 1.1.14 ועד לתום תקופת המעבר 31.12.17.


עם תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ע"י משרד האוצר החל מיום 1.8.13, בוצעו מספר שינויים, אחד השינויים שבוצעו הינו ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים אחת ל- 4 שנים. במקום פטור זה הוחלט על שיטת חישוב חדשה הנקראת החישוב הלינארי או במילים אחרות מס מוטב אשר יחול מיום המעבר - 1.1.14 ועד לתום תקופת המעבר 31.12.17 . הגדרות: "יום המעבר" – כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014); "שבח ריאלי עד יום המעבר" – לעניין מכירת דירת מגורים מזכה שנעשתה לאחר יום המעבר, כשהזכות במקרקעין נרכשה לפני יום המעבר – החלק מהשבח הריאלי שיחסו לכלל השבח הריאלי הוא כיחס שבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המעבר, לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה; "יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר" – ההפרש שבין השבח הריאלי לבין השבח הריאלי עד יום המעבר. "תקופת המעבר": מכירה בין 1.1.14-31.12.17 "יום תחילה": 1.8.13

מס מוטב - סעיף 48א(ב2):

במכירת דירות מגורים מזכות שיום רכישתן קדם ליום המעבר (להלן – "דירות ישנות") יחושב המס על השבח הריאלי באופן ליניארי כך, ששבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד ליום 1.1.14 (" שבח ריאלי עד יום המעבר") יהיה פטור ממס ואילו שבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום 2.1.14 ועד יום המכירה ("יתרת שבח ריאלי לאחר יום המעבר") יחויב במס בשיעור של %25. (להלן: "החישוב הליניארי החדש "). בהתאם להוראות סעיף 48א(ב3) לחוק במכירת דירת מגורים ישנה שחל עליה החישוב הליניארי החדש בין ( משום שאין זכאות לפטור ובין לא אם נתבקש פטור) ואשר תמורתה הושפעה מזכויות בנייה נוספות לא יחול החישוב הליניארי החדש על אותו חלק השווי המיוחס לזכויות הבנייה החייבות במס לפי החישוב הקבוע בסעיף ז49 לחוק. יובהר , כי במקרה של מכירת דירה שביום רכישתה לא היתה דירת מגורים מזכה, כגון רכישת "דירה על הנייר או" בניית דירה על קרקע פנויה, יום הרכישה לצורך החישוב הליניארי החדש יהיה יום הרכישה שהיה נקבע באופן רגיל לצורך חישוב השבח, כלומר יום רכישת הקרקע/הדירה על הנייר, וזאת אף אם בניית הדירה הסתיימה לאחר יום המעבר . ויודגש, מכירת דירת מגורים, שאינה דירת מגורים מזכה, תקים חבות במס כל על השבח הריאלי לפי החישוב הליניארי הרגיל (להלן: "חישוב רגיל") בהתאם למועד הרכישה : החל ביום הרכישה ועד ליום 7.11.01 - מס שולי ; עד ליום 31.12.11 - 20% החל מיום 31.12.11 ועד ליום המכירה - 25%


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square