מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לפני 1.8.13


במקרה שמדובר במכירה של דירה שהתקבלה אצל המוכר במתנה לפני יום המעבר (1.1.14), על המוכר לעמוד בתקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו לפני התיקון.


סעיף 44ד(1ב) לחוק ההסדרים במכירת דירה בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) שהתקבלה אצל המוכר במתנה לפני יום תחילה - 1.8.13, (להבדיל ממכירת דירה שהתקבלה במתנה לאחר 1.8.13), על המוכר לעמוד בתקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו לפני התיקון. יודגש - עמידה בתנאי זה נדרשת הן במכירת הדירה הראשונה והן במכירה השניה. קראו עוד על מכירת 2 דירות מגורים בתקופת המעבר לפי מס מוטב - תנאים לזכאות סעיף 49ו' - תקופת צינון (א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה –

  1. אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה – שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;

  2. אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי – שנתיים, ואם הוא נשוי או אם הוא הורה יחיד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992 – שנה אחת.

(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים. (ג) לענין סעיף זה –

  1. יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

  2. אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

יובהר - כי במכירת דירה לאחר תקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) - אין צורך בתקופת צינון כאמור בסעיף 49ו' לעיל. מה זו דירה שהתקבלה במתנה ? סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע: מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square