מס שבח - העברה לקרוב במתנה


החוק מתיר ליחיד (להבדיל מאיגוד) להעניק לקרובו זכות במקרקעין כגון דירה, במתנה בפטור ממס שבח. יש לקחת בחשבון כי מקבל המתנה יצטרך לשלם מס רכישה בהתאם לקרבתו וכי יהיה עליו לעמוד בתקופת צינון ובתנאי הפטור.


סעיף 62 לחוק מיוסי מקרקעין קובע: (א) מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה. "קרוב" לאדם פלוני - סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (1) בן זוג; (2) הורה, הורי-הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה; (3) אח או אחות ובני זוגם; (4) איגוד שהוא בשליטתו; יש לשים לב, כי ההגדרה של "קרוב" לצורך מס שבח, שונה מההגדרה של "קרוב" לצורך מס רכישה. כלומר: על מנת שהעברת הדירה ללא תמורה מיחיד לקרוב תהא פטורה ממס שבח, על מקבל המתנה ("הקרוב") להיות אחת מאלה: (1) בן זוג; (2) הורה, הורי-הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה; (3) אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה. יודגש, כי בניגוד לדין הקודם טרם תיקון מס' 76, הרי שהחל מיום 1.8.13 לא יינתן פטור ממס שבח להעברות ללא תמורה בין אחים, אלא אם כן הזכות המועברת מקורה במתנה או בירושה מהורה או מהורי הורה. . חשוב לבצע תכנון מס נכון שכן לאור תיקוני החוק, חלים על מקבל המתנה הוראות העלולות ליתר את כוונתו של מעניק המתנה. כך לדוגמה אם מקבל המתנה ירצה למכור את הדירה שקיבל במתנה, יהיה עליו להמתין תקופת צינון ולמלא אחר הוראות המעבר. לקריאה מורחבת בנושא זה: מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לפני 1.8.13 מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לאחר 1.8.13 מס שבח - סייג לדירה שנתקבלה במתנה יש לשים לב, כי הזכות המוענקת חייבת להתבצע ללא תמורה כלשהיא, אחרת לא יהיה זכאי המעביר לפטור ממס שבח והנעבר לא יהיה זכאי להקלה במס רכישה.

סעיף 1 לחוק המתנה, התשכ"ה-1968 קובע:

מהות המתנה 1. (א) מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. (ב) דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מיטלטלין או זכויות.

(ג) ...


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square