מס שבח - סייג לדירה שנתקבלה במתנה

כאשר מדובר בדירת מגורים מזכה, שהינה דירה יחידה והדירה התקבלה במתנה, הרי שלצורך בחינת זכאות המוכר לפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק, על המוכר לעמוד בבתנאי הפטור על מנת שדירת המתנה היחידה שבבעלותו, תיחשב כדירת מגורים יחידה.


סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין סעיף זה עוסק במוכר, המעוניין למכור את הדירה שקיבל במתנה. כאשר מדובר בדירת מגורים מזכה, שהינה דירה יחידה והדירה התקבלה במתנה, הרי שלצורך בחינת זכאות המוכר לפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק, על המוכר לעמוד בכל הקריטריונים המוגדרים להלן ובתקפות הצינון על מנת שדירת המתנה היחידה שבבעלותו, תיחשב כדירת מגורים יחידה. זאת להבדיל כאשר בבעלות המוכר יותר מדירה אחת, ואחת הדירות התקבלה במתנה, הרי שאז לא יהיה המוכר זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה אלא בהתאם להוראות המעבר מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לפני 1.8.13 מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לאחר 1.8.13 סעיף 49ו' נוסח חדש לאחר תיקון 76 (א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה – (1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים מיום שנעשה בעלה; (2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים. (ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים. (ג) לענין סעיף זה – (1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה; (2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם. עפ"י הוראת ביצוע 5/13 של רשות המיסים נקבע: יובהר, כי לצורך בחינת הזכאות לפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק (פטור לדירת מגורים יחידה), בדירה שנתקבלה במתנה, יחולו הוראות סעיף 49ו' לעיל בנוסחו החדש על מכירות מיום 1.1.14 גם אם המתנה התקבלה לפני יום זה.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square