העברה במתנה של דירה בין קרובים יכולה להיות עסקה משתלמת אך יש לבדוק היטב את החבות במס שבח ומס רכישה ולבצע את התהליך בקפידה 

הייצוג כולל:

מעטפת משפטית מלאה ומקיפה

עריכת תצהירים לנותן המתנה ומקבל המתנה

עריכת חוזה מתנה הכולל התניות והגבלות בהתאם לצורכי נותן המתנה.

תכנון, בדיקה ודיווח מס שבח

רישום הדירה בבעלות מקבל המתנה

ליווי אישי, הכוונה וייעוץ לכל אורך הדרך

העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין, לכל דבר ועניין.

הפרוצדורה דומה למעשה לעסקה סטנדרטית של קניה ומכירת דירה, אלא שאין חובה בעריכת חוזה מכר ודי בחתימת הצדדים על תצהירי מתנה.  

במסגרת עסקת מתנה של דירה, בין היתר, על הצדדים לחתום על מספר מסמכים, כלהלן: 

  • על המעביר לחתום על תצהיר 'נותן מתנה' בפני עורך דין.

  • על הנעבר לחתום על תצהיר 'מקבל מתנה' בפני עורך דין.

  • ניתן אף לחתום (אך אין חובה) על חוזה מתנה, אשר יגדיר במידת הצורך באופן מסודר את תנאי עסקת המתנה, אם הינה כוללת תנאים מיוחדים שהוסכמו בין הצדדים, כגון: מתנה מותנית בתנאים מסוימים, וכו'.

  • הצדדים מחויבים בדיווח למיסוי מקרקעין בקשר עם העסקה.

  • חתימת הצדדים על שטרי מכר בפני עורך דין.

  • רצוי, כי במעמד העסקה יחתמו הצדדים על יפוי כוח בלתי חוזר, לצורך ביצוע העסקה ורישום הזכויות על-שם הנעבר.

  • בהמשך, יהא על הצדדים להמציא אישור עירייה לטאבו (לרבות היעדר חוב היטל השבחה) בתוקף לצורך הרישום,

  • טופס בקשה לרישום מקרקעין חתום ומאומת בפני עורך דין או רשם המקרקעין.

  • טופס בקשה לרישום הערת אזהרה (אם נרשמת).

  • וכן צילומי תעודות זהות של הצדדים לעסקה.  

 

עסקת העברת דירה במתנה יכולה להיות בלתי חוזרת, דהיינו, בלתי ניתנת לביטול, וכן בלתי מסויגת, דהיינו, ללא תנאים כל שהם. עם זאת, ניתן להכפיף הענקת דירה במתנה לתנאים מסוימים, הכול לפי צרכי הצדדים ונסיבות העניין.
 
חשוב לציין, כי ניתן גם להבטיח את קיומו של תנאי מסוים בדרך משפטית של רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לטובת המעביר ו/או על זכויות הנעבר, לפי העניין, אשר תמנע ממקבל המתנה לבצע כל דיספוזיציה בדירה, ללא אישורו של נותן המתנה, בהתאם להוראות הספציפיות, אשר קבעו הצדדים ביניהם במסגרת הסכם המתנה.

מס רכישה:

להבדיל מעסקה רגילה, הרי שבהעברה ללא תמורה של דירה במתנה לקרוב, זכאי מקבל המתנה לפטור חלקי בתשלום מס רכישה ולכן מקבל המתנה ישלם רק שליש ממס הרכישה הרגיל שהיה עליו לשלם אילו היה מדובר בעסקה רגילה (בתמורה).

יחד עם זאת, כאשר מדובר על העברת דירה ללא תמורה בין בני זוג שמתגוררים יחדיו בדירה (נכון ליום ביצוע העסקה) - בן הזוג שמקבל את המתנה זכאי לפטור מלא בתשלום מס רכישה ולכן לא ישלם מס רכישה בכלל. אך התנאי לכך כי בני הזוג יתגוררו יחדיו בדירה להבדיל מדירה שמשמשת את בני הזוג להשקעה. 

המונח "בני זוג" - כולל גם ידועים בציבור וכן בני זוג חד-מיניים.

 

"קרוב" לעניין מס רכישה הם: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;

 

מס שבח:

להבדיל מעסקה רגילה, הרי שבהעברה ללא תמורה של דירה במתנה לקרוב, זכאי נותן המתנה לפטור מלא בתשלום מס שבח ולכן נותן המתנה לא ישלם מס שבח בכלל.

יחד עם זאת, עם מדובר בהעברה ללא תמורה של דירה בין אחים - נותן המתנה לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח אלא בתנאי שקיבל את הדירה, אותה הוא רוצה להעביר במתנה, בירושה או ללא תמורה מהוריו או מסביו או סבתיו.  

 

"קרוב" לעניין מס שבח:

(1) בן-זוג;

(2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3) אח או אחות ובני-זוגם;

(4) איגוד שהוא בשליטתו".

 

חשוב: הגדרת המונח "צאצא" כולל גם ילד וגם נכד, נין, וכו'.  אבל לא כולל אחים של המוכר (וגיסים). 

 

יש לשים לב לכך כי ההגדרה של "קרוב" לעניין מס רכישה שונה מההגדרה של "קרוב" לעניין מס שבח. ולכן תיתכן עסקה שפטורה מתשלום מס שבח, אך לא פטורה מתשלום מס רכישה