• אין במידע המופיע באתר זה משום ייעוץ משפטי, חוות דעת או המלצה מקצועית.

  • המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה או הסתמכות על הנאמר בו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

  • התכנים אינם מהווים תחליף לפגישה עם עורך דין ולהתייעצות מקצועית במקרה ספציפי.

  • המידע באתר יועד לשימוש פרטי בלבד ולא עסקי או מסחרי. אסור לשכפל או להעתיק את תכניו, כמו גם לצטט את המובא בו

  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן "אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם תחת שליטתם של משרד עו"ד שלום הורביץ והוא אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר. כולל, ללא הגבלה, אף קישור המופיע באתרים מקושרים או כל עדכון או שינוי שהוא באתר מקושר.

  • כל הזכויות בתכנים, בסמלים ובתמונות באתר שמורות לבעלי האתר משרד עו"ד שלום הורביץ. 

  • פנייה לעורך דין מטעם משרד עורכי דין שלום הורביץ, באמצעות טופס פניה דרך האתר ו/או באמצעות דוא"ל, ווטסאספ, שיחה טלפונית וכל אמצעי תקשורת אחר לרבות באמצעות רשתות חברתיות לשם התייעצות שאלה ו/או לכל מטרה אחרת שהיא, מהווה הסכמה למשרד עורכי דין שלום הורביץ לחזור ולפנות בעתיד לפונה לשם עדכונים, הודעות, פרסומים בתחום המשפטי ופרסומים הנוגעים ובקשר למשרד עו"ד שלום הורביץ.

  • המלצה המפורסמת באתר זה לרבות פרטיו האישיים של הממליץ, נכתבו על ידי הממליץ בלבד ופורסמו לאחר קבלת אישור מהממליץ ולאחר שקיבל על כך הודעה מראש כי המלצתו ופרטיו האישיים מפורסמים באתר זה. בין שההודעה על כך נמסרה לו בעל פה ובין בדוא"ל ובין בווטסאפ ובין בכתב ו/או בכל דרך שהיא. ככל והממליץ מבקש להסיר את המלצתו או לערוך בה שינוי כלשהו, כי אז עליו להודיע על כך בכתב לעו"ד שלום הורביץ והמלצתו תוסר תוך 60 ימי עסקים ממועד פנייתו כאמור.