מס רכישה - הקלה לנכה

נכה יהיה זכאי להקלה במס רכישה בקניית זכות במקרקעין לצורך שיכונו. ההקלה תינתן לא יותר מפעמים. שיעור מס הרכישה לנכה הינו 0.5% משווי רכישת הדירה.

תקנה 11 לתקנות מס רכישה, באה להקל על 3 סוגי רוכשים בעת רכישת דירות מגורים; נכה, נפגע ובן משפחה של חייל שנספה במערכה. התקנה קובעת שבגין זכות במקרקעין (דירת מגורים או קרקע פנויה שניתן לבנות עליה דירת מגורים) שנמכרה לאחד הרוכשים הללו לשם שיכונו, יקבע שיעור מס רכישה מופחת של 0.5% , כאשר פטור שכזה יינתן לאדם אחד אך ורק פעמיים בחייו (ויודגש כי כאשר מדובר בבן משפחה של חייל כאמור שהוא יתום – עד היותו בן 40). הסעיף ממשיך וקובע כי הקלה זו תינתן גם לבן זוגו של הרוכש, לגבי הדירה שרכשו במשותף, וגם אם נישאו תוך 12 חודשים מיום הרכישה. יובהר, כי ההקלה תינתן אך ורק לצורך שיכונו של הרוכש, כלומר למגוריו בפועל. רכישת דירה ע"י נכה לצורך מטרה אחרת כגון, השכרת הדירה לשוכרים לא תזכה אותו בהקלה.

כאשר הדירה הנרכשת היא הדירה היחידה של הנכה או שהוא מוכר את דירתו היחידה לצורך קניית דירה חדשה או דירה חלופית - ישלם הנכה מס רכישה בהתאם לשיעור המס להלן:

1. אם שווי הדירה החדשה הוא עד 2.5 מיליון:

א. עד לגובה המדרגה הראשונה לפי שיעור מס רכישה לדירה יחידה - לא ישולם מס רכישה.

ב. על החלק העולה על המדרגה הראשונה ועד לסכום של 2.5 מיליון - ישולם 0.5% מס רכישה.

2. אם שווי הדירה החדשה עולה על 2.5 מיליון:

ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% על כל הסכום (החל מהשקל הראשון).

תקנה 11 לתקנות מס רכישה:

11. (א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ואם התקיים לגביו האמור באחת מפסקאות (א) עד (ג) בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק יהיו שיעורי מס הרכישה כמפורט להלן, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד –

(1) אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א) על חלק השווי שעד לסכום הנקוב בסעיף 9(ג1ג)(3)(א) לחוק – לא ישולם מס;

(ב) על חלק השווי העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א) ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%;

(2) אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 שקלים חדשים – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5%.

(ב) מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה או עיוור כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

(ג) "פטור", לענין תקנה זו – לרבות חיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% או מאגרת העברת מקרקעין על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ג), במכירת זכות בקרקע פנויה שניתן לבנות עליה, על פי תקנות שהותקנו מכוח חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שהיו בתוקף ביום הרכישה, יותר מדירה אחת, יחוייב במס רכישה בשיעור של 0.5% רק לגבי אותו חלק משווי הקרקע המתייחס לאותה דירה שתשמש למגורי הרוכש.


מי נחשב לנכה לצורך קבלת ההקלה: "נכה" - אחד מאלה: (1) נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח משולב) התשי"ט-1959, או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%; (2) נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור; (3) נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%; (4) נכה על פי פרק ו'2 לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות; (5) אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 - (א) נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%; לענין זה, "תאונת דרכים" - כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; (ב) נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%; (ג) נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות. מי נחשב לנפגע לצורך קבלת ההקלה: "נפגע" - נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19%, ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה - בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40;


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square