מס מוטב - מכירת דירה שהתקבלה במתנה לאחר 1.8.13

במכירת דירה בתקופת המעבר (1.1.14 – 31.12.17), שהתקבלה במתנה בתקופה שבין 1.8.13 - 31.12.17, מקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי חדש, רק אם נותן המתנה לו היה מוכר בעצמו את הדירה באותו מועד, היה עומד בתנאי קבלת מס מוטב.


סעיף 44ד(3) לחוק ההסדרים סעיף זה עוסק במכירת דירה בתקופת המעבר (1.1.14 – 31.12.17), שהתקבלה במתנה מיום תחילה 1.8.13 ועד לתום יום המעבר 31.12.17 וזאת להבדיל מ- מכירת דירה שהתקבלה במתנה לפני 1.8.13 במטרה למנוע בתקופת המעבר, את שכפול הזכאות ו/או עקיפה של יתר התנאים, נקבעה הוראה שעניינה מכירת דירה, שהתקבלה במתנה, בידי מקבל המתנה.

כך נקבע , כי מקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי חדש, רק אם נותן המתנה לו היה מוכר בעצמו את הדירה באותו מועד, היה עומד בתנאי הוראת המעבר (התנאים לקבלת מס מוטב). לדוגמא היה ונותן המתנה מכר 2 דירות בתקופת המעבר בחישוב ליניארי חדש, לא יוכל מקבל המתנה למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי חדש ותקום חבות במס מלא (חישוב רגיל). מה זו דירה שהתקבלה במתנה ? סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע: מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.

יודגש כי, במכירת דירה שהתקבלה במתנה, השומה (הדיווח לרשות המיסים בגין המכירה ומס שבח) תצא בכל מקרה למוכר הרשום - מקבל המתנה וזכאותו לחישוב ליניארי תיבחן בהתאם לזכאות נותן המתנה ועמידה בתנאי מס מוטב.

במכירת דירה שנתקבלה במתנה, מקבל המתנה לא כפוף לתקופות הצינון הקבועות בסעיף 49ו' כנוסחו לפני תיקון 76, הואיל ורואים את נותן המתנה כאילו הוא "המוכר" לעניין קביעת זכאותו של מקבל המתנה לחישוב ליניארי חדש (שכן מכירת דירת המתנה ממילא באה במניין הדירות הזכאיות אצל נותן המתנה לחישוב ליניארי חדש). אך כאשר מדובר בדירה שנותן המתנה קיבל אותה, הוא בעצמו, במתנה - תקופת הצינון תחול לגבי נותן המתנה. יש לשים לב, כי סעיף זה חל רק כאשר מכירת הדירה שהתקבלה במתנה, מתבצעת בתוך תקופת המעבר. כאשר המכירה מתבצעת לאחר תקופת המעבר - אין צורך בתקופת צינון. יובהר, חישוב המס הרגיל ייעשה בהתאם לנתונים של המוכר הרשום - מקבל המתנה. לעניין מניין הדירות הזכאיות לחישוב ליניארי חדש יובהר: לנותן מתנה יימנו גם דירות שנמכרו בחישוב ליניארי חדש בידי מקבל המתנה; סדר המכירות אינו משליך, כך היה ומקבל המתנה מכר בליניאריות חדשה תיוותר לנותן המתנה זכאות לדירה אחת נוספת בלבד. למען הסר ספק, מקבל המתנה זכאי ל 2 מכירות בחישוב ליניארי חדש בגין דירות שלא קיבל במתנה.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square