מס שבח - דירות יוקרה

המוכר דירת מגורים מזכה יהיה זכאי לפטור ממס שבח עד לגובה של 4.5 מיליום ש"ח משווי המכירה. כל סכום מעבר לכך יחויב במס שבח בהתאם לחישוב הלינארי החדש ובכפוף לעמידה בהוראות המעבר הרלוונטיות.


סעיף 49(א1) לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם לעדכון הסכומים, החל מיום 1.1.15 ועד ליום 31.12.15 תקרת הפטור תעמוד על 4,496,000 ש"ח. בעקבות תיקון 76. נוסף סעיף חדש לחוק הקובע סכום תקרה לפטור בגובה של 4,496,000 ש"ח במכירת דירת מגורים מזכה. סעיף זה חל גם במכירת דירת מגורים יחידה. כך שהמוכר יהיה זכאי לפטור עד גובה התקרה וכל סכום מעבר לתקרה יחויב במס שבח. יודגש כי, התקרה הינה לדירה, כלומר במכירת חלק מדירה תינתן תקרה יחסית לפי החלק הנמכר בדירה. כל סכום מעבר לתקרת המס ימוסה בהתאם לשיטת החישוב הליניראית החדשה - מס מוטב ובכפוף לעמידה בהוראות המעבר הרלוונטיות. לדוגמא: כאשר נמכרת דירת יוקרה לקרוב בתקופת המעבר, תוך ניצול הפטור לפי סעיף 49ב(2) (פטור לדירת מגורים יחידה), הרי בשל העובדה שעסקינן במכירה לקרוב, הפרש השווי המקים חבות במס יתמסה לפי חישוב מס רגיל ולא חישוב ליניארי חדש. סעיף 49(א1) על אף האמור בסעיף 49ב, עלה סכום שווי המכירה על 4,496,000 שקלים חדשים (בסעיף קטן זה – סכום התקרה), יהיה המוכר זכאי לפטור ממס על חלק השווי שעד סכום התקרה, ויראו את סכום ההפרש שבין שווי המכירה לסכום התקרה כדמי מכר של זכות אחרת בדירת מגורים מזכה החייבת במס אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות; הסכום הנקוב בסעיף קטן זה יתואם בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), ויעוגל ל-1,000 השקלים החדשים הקרובים.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square