מס שבח - פטור לדירת מגורים שהתקבלה בירושה

במכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה, זכאי המוכר לפטור מלא ממס שבח בגין מכירתה ואם בנוסף לדירת הירושה, בבעלותו דירה נוספת, זכאי למכורה בהתאם לחזקת דירת מגורים יחידה והכל בתנאי שימלא המוכר אחר תנאי הפטור שלהלן.


סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין מוכר, שבכוונתו למכור דירת מגורים שקיבל בירושה, ודירת המגורים הינה דירת מגורים מזכה, זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה אם הינו עונה על כל הקריטריונים שלהלן. המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש; (ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד; (ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה. לדוגמה: בבעלותי דירה שאני מתגורר בה. בנוסף יש לי דירה שקיבלתי בירושה. כעת אני רוצה למכור את הדירה שקיבלתי בירושה. אני יכול למכור אותה בפטור ממס שבח, אם אמלא אחר כל שלושת תנאי הפטור לעיל וזאת על אף שיש ברשותי דירה נוספת. דוגמה נוספת: בבעלותי דירה שאני מתגורר בה. בנוסף יש לי דירה שקיבלתי בירושה. כעת אני רוצה למכור את הדירה העיקרית שאני מתגורר בה. אני יכול למכור אותה בפטור ממס שבח, היות ועפ"י "חזקת דירת מגורים יחידה" (סעיף 49ג(4)) דירה זו תיחשב לדירתי היחידה אם תנאים (א) ו- (ב) לעיל מתקיימים שניהם. יובהר: (עפ"י הוראת ביצוע 5/2013 של רשות המיסים) כי אם ניתן לזהות את הדירה שהתקבלה בירושה כדירה שניתן למכרה בפטור ייחודי ונוסף לפי סעיף 49ב(5) כי אז הזכויות בה לא צריכות לשלול את הפטור בגין הדירה העיקרית, בין אם נמכרה לפני הדירה העיקרית ובין אם לאחריה.

מס שבח - פטור לדירת מגורים מזכה - שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי

סעיף 49ב(6) לחוק מיסוי מקרקעין. במכירת דירת מגורים מזכה שקיבל מוכר בירושה והמוכר הוא מוסד ציבורי, הוא זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה אם הינו עונה על כל הקריטריונים שלהלן: (6) (א) בפסקה זו – "מוסד ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 61(ד) או כמשמעותו בסעיף 61(ה); "דירת מגורים" – דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 1, אף כשהיא בבעלותו או בחכירתו של מוסד ציבורי. (ב) המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי ובלבד שנתקיימו כל אלה: (1) המוסד הציבורי מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, כאמור בסעיף 9(2) לפקודה (להלן – דין וחשבון שנתי) והגיש דין וחשבון כדין בשנים שקדמו לשנת המכירה; (2) המוסד הציבורי עשה שימוש בכל סכום התמורה שנתקבל ממכירת דירת המגורים (להלן – סכום התמורה) למטרותיו הציבוריות ורואה החשבון שלו יאשר את השימוש האמור בדין וחשבון השנתי; (3) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד; (4) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה; (5) המוריש קבע בצוואתו שימוש מוגדר למטרות הציבוריות של המוסד הציבורי בכל סכום התמורה ורואה החשבון שלו יאשר את השימוש כאמור בדין וחשבון השנתי.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square