מקדמה - תשלום מס שבח

אומנם החובה לשלם את מס השבח מוטלת על המוכר, אך על הרוכש מוטלת החובה לשלם למנהל מס שבח "מקדמה" על חשבון המס שהמוכר חייב בו. מתי לא צריך לשלם מקדמה ? המועד לתשלום המקדמה ? גובה המקדמה ?


אומנם החובה לשלם את מס השבח מוטלת על המוכר, אך על הרוכש מוטלת החובה לשלם למנהל מס שבח "מקדמה" על חשבון המס שהמוכר חייב בו. את המקדמה יראו כאילו שולמה ע"י המוכר על חשבון המס שהוא חייב בו. סעיף קוגנטי – על אף האמור בכל דין ובהסכם בין המוכר והרוכש – יראו את המקדמה ששילם הרוכש כאילו שולמה למוכר על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ביניהם. מתי לא צריך לשלם "מקדמה": אחד מהתנאים הבאים:

  • במכירת זכות במקרקעין שתמורתה איננה כולה בכסף.

  • על מכירת דירת מגורים מזכה שנתבקש בגינה פטור

  • על מכירה שהתבצעה לפני 31.3.11

גובה המקדמה:

  • אם יום הרכישה הוא לפני 7.11.2001 = 15% מקדמה מהתמורה שנקבעה בהסכם

  • אם יום הרכישה הוא לאחר 7.11.2001 ואילך = 7.5% מהתמורה שנקבעה בהסכם

  • אם המקדמה גבוהה מסכום המס שהמוכר חייב בו עפ"י השומה שנערכה, או לפי השגה או החלטה של ועדת ערר – יוחזר עודף הסכום למוכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום ע"י הרוכש עד יום ההחזר. בתנאים מסוימים לפי סעיף 15(ד)(3)(ב) לחוק מ"ק, אם שוכנע מנהל מס שבח, יוחזר עודף הסכום לרוכש.

המועד לתשלום המקדמה: המקדמה תועבר למנהל מס שבח, מכל תשלום שעל הרוכש לשלם למוכר עפ"י המועדים שנקבעו בחוזה ביניהם, אך רק לאחר שהרוכש שילם למוכר 40% מהתמורה. אם הרוכש שילם למוכר יותר מ- 40% מהתמורה במועד מסוים (עפ"י החוזה ביניהם) יועבר למנהל מס שבח אותו חלק התשלום העולה על 40% - הכל עד גובה המקדמה שיש להעביר. בקשה להקטנת שיעור המקדמה: המוכר או הרוכש רשאים לבקש ממנהל מס שבח, להקטין את שיעור המקדמה כאשר סכום המס שיחול על המכירה נמוך משיעור המקדמה שיש להעביר. הבקשה תוגש במועד הגשת ההצהרה על גבי טופס 7155 שהיא מנומקת וכוללת מסמכים תומכים. מנהל מס שבח ישיב לבקשה תוך 20 ימים ועל החלטתו לא ניתן לערער.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square